Hakkımızda

Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMU-MER), 18.03.2019 günü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kurulmuştur. Öğrencilerle idareciler arasında bağ kurmak, hem kuramsal hem de uygulamaya dair bilgileri ortaklaşa geliştirmek, kamu yönetimi ve kamu politikaları alanlarında akademik seminerler, konferanslar, yayınlar ve benzer etkinliklerde bulunmak üzere kurulan Merkez, kamu yönetimi ve politikaları alanında çalışan öğretim elemanlarından oluşan organlara sahiptir. Yönetim bölümünden Merkezin birimlerine erişilebilir.

Yönetmeliğimizde de düzenlenen (m. 6) temel faaliyet alanları şunlardır:

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:

a) Kamu yönetimi ve politikaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, araştırma, proje, konferans, çalıştay, seminer gibi bilimsel etkinlikler veya alanı tanıtıcı faaliyetler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak; bu tür faaliyetlerin desteklenmesi, duyurulması, yayımlanması ve arşivlenmesi gibi süreçleri imkân dâhilinde organize etmek.

b) Merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının, üst kurulların, bölge kalkınma ajanslarının ve ilgili diğer birimlerin teşkilatlanmalarını ve teşkilatlarındaki dönüşümü, hizmet alanlarındaki kamu politikalarını iktisadi, mali, siyasal, toplumsal, hukuksal, tarihsel, örgütsel ve diğer boyutlarıyla çözümlemek; ilgili konularda yayın çıkarmak, araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve bu alandaki çalışma ve yayınları desteklemek.

c) Kamu yönetimi ve politikaları alanında kitap, dergi, makale, broşür gibi basılı materyal üretmek; ilgili alandaki bilimsel faaliyetleri, yayınları ve gelişmeleri takip etmek, bunları basılı araçlarla veya internet aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak.

ç) Kamu politikalarına dair yaptığı değerlendirme ve analizleri, hazırladığı raporları ve elde ettiği verileri ilgili kurum ve politika aktörleri ile paylaşmak.

d) İlgili alanlarda politika yapım sürecine re’sen veya kurumların talebiyle akademik görüş veya destek vermek üzere katılmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programları hazırlamak; öğrencilere, akademisyenlere, kamu yöneticilerine, kamu politikası aktörlerine ve ilgili kesimlere, kamu yönetimi ve kamu politikası alanlarına dair bilgilendirme yapmak, eğitimler vermek, sertifika programları düzenlemek.

f) Kamu yöneticileri, politika aktörleri ve yurttaşlar için kamu politikalarında şeffaflık ve katılımla ilgili farkındalık yaratarak demokratik bir yönetimin geliştirilmesine yardımcı olmak.

g) Kamu yönetimi uygulayıcıları ile kamu yönetimi alanında çalışan akademisyenleri ve kamu yönetimi ile ilgilenen öğrencileri, eğitim etkinlikleri veya sosyal etkinliklerde buluşturmak.

ğ) Demokratik ve katılımcı bir yönetim geliştirmek için il yönetimi, üniversite, yerel yönetimler, öğrenciler ile kamu yönetimi ve politikalarının diğer aktörleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye dönük etkinlikler düzenlemek.

h) Merkezin faaliyette bulunabileceği alanlarda mevzuat çerçevesinde danışmanlık yapmak ve projeler yürütmek.

ı) Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile kamu yönetimi ve politikaları ile yakından ilişkili olan bölüm öğrencilerinin ve ilgili diğer öğrencilerin, uygulamadaki deneyim ve sorunları incelemelerini sağlamak.

i) Öğrencilerin kamu yönetimi alanında pratik bilgiler edinmeleri için staj olanakları sağlamaya çalışmak ve bu hususta kamu yöneticilerinin katılacağı eğitim programları, seminerler veya konferanslar düzenlemek.

j) Kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve öğrencilerin temasını güçlendirmek amacıyla eğitim odaklı ziyaret ve davet gibi etkinlikler düzenlemek.

k)Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili birim, bölüm ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

l) Merkezin amacıyla ilgili diğer etkinliklerde bulunmak.

HIZLI ERİŞİM